Darbbas stenoana saska ar sabiedrbas virztas vietjs attstbas stratiju aktivittes.2.1.
No tradcijm ldz msdiengam biznesam.
Ir izveidota dens un kanalizcijas sistma, k ari ierkota centrl apkures sistma.
Atptas kompleks "Dsalas" treaj paplainans krt SIA MG Island realizjusi projektu.16-07-AL05-A019.
A shorter, more abbreviated procedure is available for larger groups.Vairk par projektu - EIT Biedrba,Sporta klubs Lejasciems realiz projektu Pneimatikas autuves izveide.Plaka informcija ir pieejama biedrbas mjas lapas sada, leader un apaksada /lv/leader.Pareiz tiek apgts finansjums, lai iegdtos automanu no izvlt piegdtja.Projekta Automobiu un traktortehnikas atgzu izpldes sistmu tranas pakalpojumu nodroinana stenoanas rezultt ir izveidots uzmums SIA dpfsolutions EP, kas sniedz visu veidu un izmru DPF filtru un katalizatoru tranas pakalpojumus.
Projektu pieemanas krta tiek izsludinta Eiropas lauksaimniecbas fonda lauku attstbai (elfla) finansjuma saemanai Rcb.1. .
Vairk par projektu last EIT.
Realizjot projektu Meistarbas kalve, ir izveidota jaunatnes tehnisko iemau pilnveidoanas konteinertipa darbnca 34,96 m2 platb.The unique experience can almost be described as a hot air massage with aromatherapy!Gada.aprlim Lauku atbalsta dienesta Elektronisks pieteikans sistm /login.EIT, biedrba "sateka" izsludina atklta projektu iesniegumu pieemanas tu sabiedrisk labuma projektiem.Lizuma iedzvotju un viesu labsajtai da oktobr tika pabeigti Lizuma muižas parka labiekrtoanas darbi. .Vairk par projektu var last EIT!Sabiedrisko aktivitu daždoana Gulbenes novada iedzvotjiem.Dokuments ar prskatu aktvm saitm skatms.Iespja rkot sacensbas pieauguajiem t brniem, nometnes.Kopjs projekta attiecinms izmaksas ir 7827.61 EUR ar publisk finansjuma dau 5479.32 EUR un privt finansjuma dau 2348,29 EUR.) Eiropas lauksaimniecbas fonda lauku attstbai (elfla) Latvijas lauku attstbas programmas dam apakpaskuma.2.Biedrba sateka izsludina atklta konkursa projektu iesniegumu pieemanas.Norises vieta bija Viesu Li, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads.Lgums ieraonos uz konsultciju iepriek saskaot!